Polityka prywatności

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Corotop S.A. z siedzibą w Chrząstowicach, przy ul. Ozimskiej 2A, 46-053 Chrząstowice.
 2. Zapewniając stały nadzór nad prawidłowością procesu przetwarzania danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dalej zwany w skrócie IOD. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem elektronicznie w formie e-mail: iod@corotop.com
 3. Polityka Prywatności określa zasady oraz warunki przetwarzania przez Administratora:
  – danych osobowych użytkowników strony,
  – danych osobowych użytkowników portali społecznościowych, a w szczególności danych fanów naszego fanpage’a na Facebooku i Instagramie,
  – danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z RODO.
 5. Dane osobowe podawane na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem właściciela konta i Administratora lub uprawnionych przez niego osób.

§ 2 CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

INFORMACJE DODATKOWE

Przetwarzanie danych w ramach portali społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube)

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 6 ust. lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane w wiadomości prywatnej i/lub komentowanie wpisów, otrzymywanie informacji o aktywnościach na fanpage oraz prowadzenie innych działań marketingowych

 

Aktywność użytkownika związana z korzystaniem z naszego portalu społecznościowego nie będzie archiwizowana poza serwisem.

 

dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 

Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić poprzez usunięcie wiadomości lub komentarzy

 

W przypadku treści obraźliwych, wulgarnych i naruszających przepisy prawa Administrator może usunąć komentarze i wpisy w dowolnym czasie

 

Dane osobowe gromadzone przez portale społecznościowe  tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem poszczególnego portalu społecznościowego.

Za pomocą zdjęć umieszczonych na profilu  Administrator może poznać Pani/Pana wizerunek

Udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie za pomocą poczty elektronicznej.

 

 

 

art. 6 ust. lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane w wiadomości e-mail oraz komunikacja biznesowa

dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

W korespondencji elektronicznej Administrator przetwarza wszelkie dane zawarte przez osobę kierującą korespondencję w tejże korespondencji

Marketing bezpośredni

6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest informowanie o produktach i usługach Administratora

 

Prowadzenie marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail przez Administratora odbywa się na postawie zgody na realizację marketingu za pomocą kanału komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

 

 

dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 

 

 

 

 

Tworzenie rejestrów i statystyk

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – co do danych zawartych w dokumentach potwierdzających wykonanie stosowania zasady zgodności i rozliczalności (w tym np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO)

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO oraz usprawnienie prowadzonej działalności, określenie prawidłowości funkcjonowania strony internetowej, poprawa jakości strony.

dane osobowe będą przechowywane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat

 

Badanie satysfakcji Klienta

art 6 ust. 1 lit. f RODO- uzasadnionym interesem Administratora jest uzyskanie w formie ankiety informacji o poziomie satysfakcji klienta z dostarczanych przez COROTOP produktów i usług

dane osobowe będą przechowywane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat

 

 

§ 3 ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartej o profilowanie.

§ 4 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług za pomocą strony internetowej dane użytkowników mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, marketingu,
  – operatorowi hostingu domeny,
  – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu doradztwa, audytu i pomocy prawnej,
  – podmiotom z Grupy Kingspan tj. podmioty bezpośrednio powiązane z Administratorem.
 1. Podmioty, którym dane osobowe są udostępniane, przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dla których przetwarzane są Pani/Pana dane.

§ 5 USŁUGI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Administrator nie przekazuje poza Europejski Obszar Gospodarczy danych osobowych użytkowników.

§ 6 UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Uprzejmie informujemy, że każdy użytkownik strony posiada prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych;
  – sprostowania danych osobowych;
  – usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  – ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  – przenoszenia danych osobowych.

2. Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić użytkownikom ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do użytkownika interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

6. Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie i wysłanie wypełnionego formularza za pośrednictwem maila do powołanego w Spółce Inspektor Ochrony Danych na adres e-mail: iod@corotop.com lub listownie na adres pocztowy: Corotop S.A. ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” Formularz możesz pobrać tutaj

§ 7 PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 UWAGI KOŃCOWE

 

  1. Strona może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych niebędących własnością lub nieadministrowanych przez Administratora. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostęp do nich. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody strony. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, osoba korzystająca zapoznała się z polityką prywatności tam ustanowioną.
  2. Pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych na stronie można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio na adres powołanego w Spółce IOD – adres email: iod@corotop.com
  3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  4. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony na stronie internetowej.
  5. Niniejsza Polityka została przyjęta przez Spółkę Corotop S.A. obowiązuje od dnia 18.04.2024 r.