Search

Recent Comments

  Categories

  Read

  Dane osobowe

  Inspektor Ochrony Danych (IOD)

  Gwarantując poszanowanie prywatności osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy, spółki z Grupy CB, tj.:

  a) CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrząstowicach
  b) CB Service Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach
  c) CB Production Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach, dalej zwani Współadministratorami,

  wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych w firmie pod względem jego zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pełni funkcję punktu kontaktowego zarówno dla organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę.


  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

  Imię i nazwisko: Paulina Najdzińska

  Z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną lub listownie
  – adres e-mail: iod@cb.com.pl
  – adres pocztowy ustanowiony jako wspólny punkt kontaktowy dla Współadministratorów: CB Spółka Akcyjna ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

     KONTAKT

  CB S.A.
  46-053 Chrząstowice
  ul. Ozimska 2A

  Telefon: +48 77 400 50 40, +48 77 400 50 41
  Fax: +48 77 400 50 45
  E-mail: info@corotop.com.pl

     Informacje prawne